Láska muslimů k Ježíšovi a jeho matce

decoration

Ježíš (‹Ísá), mír s ním, je v Koránu výslovně zmíněn šestnáctkrát. Nejvyšší Alláh řekl v súře Prostřený stůl, verši 110:

A hle, řekne Bůh: „Ježíši, synu Mariin, pomni milosti Mé, kterou jsem prokázal tobě i matce tvé, když podpořil jsem tě duchem svatým a hovořils s lidmi v kolébce i jako dospělý; když naučil jsem tě Písmu, moudrosti, Tóře i Evangeliu; a když vytvořils z hlíny podoby ptáků z dovolení Mého a dýchls na ně a staly se ptáky skutečnými z dovolení Mého; a když uzdravils slepého a malomocného z dovolení Mého a dals vstát mrtvým z hrobů z dovolení Mého. A odehnal jsem od tebe dítka Izraele, když přišels k nim s důkazy jasnými a když řekli ti z nich, kdož neuvěřili: Tohle není leč kouzelnictví zjevné! (5:110).

Oproti tomu prorok Muhammad byl v Koránu výslovně zmíněn čtyřikrát a Panna Marie (mír s ní), Ježíšova matka, byla zmíněna osmkrát a její jméno nese jedna celá súra (kapitola).

Všemocný Alláh řekl v súře Rod ‹Imránův, verši 45:

A hle, pravili andělé: Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho přichází, jehož jméno je Mesiáš, Ježíš syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i onom světě a též jedním z těch, kdož k Bohu budou přiblíženi (3:45).

Jako rodina byli ve Svatém Koránu zmíněni třikrát a dostalo se jim výsady, že celá jedna súra (kapitola) je pojmenována po nich (Rod ‹Imránův), což je navždy zapsáno v srdcích a myslích věřících. Islám a džihád