Kabutihang-asal, Pag-uugali, at Moral sa Islam

Kabutihang-asal, Pag-uugali, at Moral sa Islam

Ipinagbabawal sa Islam ang lahat ng uri ng kasamaan at kahalayan, maging sa pamamagitan ng pananalita o sa gawa.

Ang Allah ay nagwika:

(Sabihin! (Nguni′t) ang mga bagay na sadyang ipinagbabawal ng aking Rabb (Panginoon) ay ang Fawahish (mga imoral na gawain)maging ito man ay lantad o lihim, lahat ng uri ng kasamaan, pang-aalipusta, at pagtatambal ng iba sa Allah [sa pagsamba]) na hindi naman Niya binigyang karapatan (o kapahintulutan) ito, at ang pagsasabi ng mga bagay tungkol sa Allah na wala naman kayong kaalaman.) (7:33)

Iniuutos at hinihikayat nito ang lahat tungo sa mabuting moral at pag-uugali. Ang Propeta ng Islam na si Muhammad ay nagsabi:

“Ako ay ipinadala upang gawing lubos ang makatwiran at kagalang-galang na pag-uugali.” (Haakim)

Ang Allah – ang Dakila at ang Kataas-taasan ay nagwika sa Banal na Qur′an:

(Sabihin: “Halina kayo, aking bibigkasin kung ano ang ipinagbawal sa inyo ng inyong Rabb (Panginoon): Huwag magtambal ng anupaman sa pagsamba sa Kanya; maging mabait at masunurin sa inyong mga magulang; huwag patayin ang inyong mga anak dahil sa karalitaan – Kami ay nagbibigay ng panustos para sa inyo at para sa kanila. Huwag lumapit sa Al-Fawâhish (mga imoral na kasalanan), maging lantad man o lihim; at huwag patayin ang sinuman na ipinagbawal ng Allâh, maliban sa isang makatuwirang dahilan (ayon sa batas ng Islam). Ito ay Kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay makaunawa) (6:151)

Ang Sugo ay nagsabi:

“Walang sinuman sa inyo ang tunay na mananampalataya hangga’t hindi niya mahalin para sa kanyang kapatid kung ano ang minamahal para sa kanyang sarili.” (Bukhari)