Sanggunian

 1. Si W. Montgomery Watt ay isang Scottish Orientalist.
 2. The Genuine Islam Vol. 1, no. 8, 1936.
 3. Si Annie Besant ay isang Ingles na theosophist, pilosopo, at isang taong kilala sa politika na nagtaguyod sa home rule at reforma sa edukasyon sa India.
 4. Ruboobiyah: Ito ay patotoo na mayroong Diyos – Allah. Siya ang Lumikha ng sandaigdigan. Siya ang Nagmamay-ari nito, ang Tagapamahala nito, at Siya ang Nag-aayos sa lahat ng bagay. Siya ang Nag-iisang Nakapangyayari ng lahat; walang anumang mananatili malibang Kanyang pahintulutan, at walang anumang magaganap malibang Kanyang naisin.
 5. Uloohiyah: Ito ay patotoo na ang Allah ang Nag-iisang Tunay na Diyos. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin, at ang lahat ng gawaing pagsamba ay dapat lamang iukol sa Kanya.
 6. Attributes: Ito ang panniniwala sa mga pagkabukod-tangi ng Kanyang mga Pangalan at mga Katangian, at ang lahat ng mga magagandang Pangalan at mga Katangian ay sa Allah lamang, at Siya ay malaya sa anumang kakulangan.
 7. Charles Homer Hanskins, 1870-1937, isang Amerikanong manunulat ng kasaysayan, isang dalubhasa sa Medieval History.
 8. William H. Allen, Dictionary of Technical Terms of Aerospace, Unang limbag.
 9. Speeches Delivered in India at London 1890, p.24
 10. Emotion as the Basis of Civilization, London, 1928, pp.265, 269
 11. Islam – Her Moral and Spiritual Value, London, 1927, pp.20-21
 12. Heroes, Hero – Worship and the Heroic History
 13. G. Lemaître (1927). Un Univers homogéne de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Annals of the Scientific Society of Brussels 47A:41. Isinalin noong 1931. A Homogeneous universe of contant mass and growing radius accounting for the radial velocity of extragalactic nebulae. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 91: 483-490. Astronomy and Cosmonogy, Sir James H. Jeans, p.15
 14. Astronomy and Cosmonogy, Sir James H. Jeans, p.15
 15. V. Slipher, isang sanaysay na iniharap sa American Astronomical Society (1915).
 16. Edwin Hubble (1929). A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebuae. Proc. National Academy Science. 15:168-173.
 17. Weak nucleon energy: Anumang uri ng maliit na butil (particles), katulad ng photon, pion, o alpha particle, na may zero o integral spin at sumusunod sa statistical rules na pinahihintulutan ang kahit na anong bilang ng identical particles upang sakupin din ang quantum state.
 18. Dr. Zaghlool An-nadjaar, As-samaa (The Sky).
 19. Galaxies and Stars. Para sa karagdagang kaalaman tingnan: http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_extreme_0.html
 20. Air Pressure:Tingnan ang The Merck Manual, 18th Edition under altitude sickness.
 21. Dr. Maurice Bucaille: Siya ay naging pinuno ng surgical clinic sa Unibersidad ng Paris.
 22. The Bible, The Qur′an and Science
 23. Si Abdul-Ahad Omar ay isang Muslim mula sa Canada. Siya ay kilala bilang dating Kristiyanong dalubhasa sa teolohiya at isang ministro na yumakap sa pananampalatayang Islam.
 24. Si Keith Moore ay kilala sa buong daigdig bilang embryologist. Siya rin ang dating presidente ng Canadian Association of Anatomists, Department of Anatomy and Cell Biology, University of Torronto.
 25. Si Dr. Gerald C. Goeringer ay isang course director at associate professor ng Medical Embryology sa Department of Cell Biology, School of Medicine, Georgetown University, Washington, DC, USA.
 26. White, Harvey E. Modern College Physics, Van Nostrand 1948.
 27. Oceans, Elder and Pernetta, p.27, tingnan din sa: Oceans, Day, Trevor, pp.46-47
 28. Oceanography, Gross, p.205
 29. Tingnan sa Earth Science, Tarbuck, Edward J.; Lutgens, Frederick J. pp.509-525, tingnan din sa Mountain Meteorology, Whiteman, David C., pp.100-116.
 30. Tingnan sa The Atmosphere, Athens, Richard A., John J. Cahir; Alistair B. Fraser, at Hans A. Panofsky, p.269, tingnan sa The Elements of Meteorology, Miller at Thompson , pp.141-142, tingnan sa: Earth Science Today, Murphy, Brendan; Nance, Damian, p.346.
 31. The Bible, The Qur′an and Science.
 32. Earth, Press and Siever, p.435. Tingnan din sa: Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p.157. Tingnan din sa: The Geological Concept of Mountains in the Qur′an, El-Naggar, p.5, gayun din sa; Earth Science Today, Murphy, Bren-dan; Nance, Damian. P.107.
 33. The Geological Concept of Mountains in the Qur′an, El-Naggar, p.5, tingnan din sa; Mountain Chains from World of Earth Science.
 34. Towards Understanding Islam p.3.