Ang Itim na Bato (Hajar al-Aswad)

Ang Itim na Bato (Hajar al-Aswad)
Ang Batong Itim

Pagkaraang matapos ni Abraham ang pagtatayo ng Ka′bah, isang bato pa ang kulang (upang makumpleto ang Ka′bah) kaya naman inutusan niya si Ishmael na humanap pa ng isang bato. Si Ishmael ay naghanap at sa kanyang pagbabalik natagpuan niya ang kanyang amang si Abraham na nakapaglagay na ng isang pang bato. Kaya tinanong niya ang kanyang ama: “O ama, saan ninyo nakuha ang batong ito?” At siya ay sumagot: “Ibinigay ito sa akin ni Anghel Gabriel mula sa langit.” At natapos nila ang pagtatayo ng Ka′bah.

Noong ibaba ang batong ito mula sa kalangitan, ito ay higit na maputi kaysa kulay ng gatas. Ang Propeta ay nagsabi:

“Ang Itim na Bato (Hajar al-Aswad) na ibinaba mula sa kalangitan ay higit na maputi kaysa kulay ng gatas, nguni′t ang kulay nito ay napaitim ng mga kasalanan ng tao.” (Tirmidthi)