Ang Burol ng As-Safa at Al-Marwa

Ang Burol ng As-Safa at Al-Marwa

Ito ang dalawang burol kung saan ang ina ni Ishmael ay tumakbo at tumindig sa ibabaw nito habang naghahanap siya ng tulong at tubig; sa panahon ng Hajj (paglalakbay sa Makkah) ang mga tao ay naglalakad at tumatakbo sa pagitan ng dalawang burol na ito bilang pagsunod sa Sunnah ng Propeta.

Ang Burol ng As-Safa at Al-Marwa

Ang layo sa pagitan ng al-Safa at al-Marwa ay halos 450 metro, kaya naman ang paglalakad ng pitong ulit sa lugar na ito ay umaabot sa halos 3.15 .kilometro