Kết luận

Islamic Calligraphy

Tôn giáo Islam là tôn giáo của Thượng Đế, hoàn chỉnh trong tất cả các khía cạnh. Đó là hiến pháp cho một cuộc sống trọn vẹn trong thế giới này, và là một sự vĩnh cửu và bất diệt của thế giới Đời Sau. Bạn có thể tìm thấy một số cách cư xử sai lệch hoặc không đúng đắn của người Muslim đối với chính họ và những người khác, nhưng hãy biết rằng bản thân Islam không có bất cứ một điều gì khiến cho hành động sai lệch và thiếu sót. Điều này có thể là do sự thiếu hiểu biết của họ về tôn giáo hay sự yếu kém trong đức tin của họ dẫn họ làm những gì bạn thấy. Vì vậy, không đánh giá Islam theo những gì bạn có thể gặp một số người theo nó. Ấn bản nhỏ này nên được coi như là một chìa khóa để bắt đầu nghiên cứu sự thật. Tuy nhiên, để tiếp tục nghiên cứu Islam thì cần phải:

  • 1. Rủ bỏ mọi định kiến.
  • 2. Có một mong muốn thực sự để đạt được Chân lý chứ không phải để tìm kiếm những lỗi lầm và sai sót.
  • 3. Suy nghĩ độc lập và không nên mù quáng theo người khác.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

Và khi có lời bảo chúng: “Hãy tuân theo điều mà Allah đã ban xuống”, thì chúng bảo: “Không, chúng tôi làm theo điều mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo”. Sao? Ngay cả việc Shaytan kêu gọi chúng đi chịu hình phạt trong Hỏa ngục ư? (Chương 31 - Luqman, câu 21).