Islam: Đức Tin Hòa Bình

Islam: Đức Tin Hòa Bình

Bạn đọc thân mến, sau khi đọc đến đây, tôi tin rằng nhiều khái niệm về Islam (Hồi giáo theo cách quen gọi của người Việt) mà bạn có thể đã nghe qua từ các phương tiện truyền thông bắt đầu sụp đổ và sự thật về Islam đang trở nên rõ ràng hơn. Hãy để chúng tôi ghi lại cho bạn chìa khóa phẩm chất của tôn giáo Islam:

1- Islam là tôn giáo của sự thật, nó không cho phép thờ phượng và hạ mình đến bất cứ điều gì khác ngoài Allah.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

họ (Muhammad!): “Phải chăng các người ra lệnh phượng ai đó không phải là Allah ư, hỡi những kẻ không hiểu biết?”} (Chương 39 - Azzumar, câu 64).

2- Islam là một tôn giáo của hòa bình lên án tất cả các hình thức bất công và bạo ngược.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

{Allah không cấm các ngươi đối xử tử tế và công bằng với những ai giao chiến với các ngươi và trục xuất các ngươi ra khỏi nhà cửa của các ngươi vì vấn đề tôn giáo bởi vì quả thật Allah yêu thương những người công bằng.} (Chương 60 - Al-Mumtahinah, câu 8).

3- Islam là một tôn giáo khuyến khích giáo dục và truyền thụ kiến thức.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

{Hãy nói đi (Muhammad): Phải chăng những người hiểu biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư? Quả thật, chỉ có những người thông hiểu mới thấu hiểu được (lời khuyến cáo này).} (Chương 39 - Azzumar, câu 9).

4- Islam là một tôn giáo của sự tinh khiết và vệ sinh.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

{Quả thật, Allah yêu thương những người biết ăn năn sám hối và yêu thương những người luôn giữ mình sạch sẽ} (Chương 2 - Albaqarah, câu 222).

5- Islam là một tôn giáo công lý và đạo đức tốt đẹp.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội.} (Chương 16 - Annaml, câu 90).

6- Islam là một tôn giáo dễ dàng. Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

{Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài không không muốn gây khó khăn cho các ngươi.} (Chương 2 - Albaqarah, câu 185).

7- Islam là một tôn giáo thương xót và nhân từ, Nabi Muhammad S nói:

“Những người có lòng thương xót sẽ được Thượng Đế thương xót. Các ngươi hãy thương xót những người trên Trái đất rồi Thượng Đế sẽ thương xót các ngươi” (Tirmizhi).

8- Islam là một tôn giáo hoàn toàn công bằng, Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

{Hỡi những người có đức tin! Hãy vì chân lý mà hiên ngang đứng lên làm chứng cho Allah. Và chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó khiến các ngươi hành động bất công. Các ngươi hãy công bằng, điều đó gần với lòng ngay chính và kính sợ Allah.} (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 8).

9- Islam là một tôn giáo kêu gọi hợp tác trong lòng nhân ái. Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

{Hãy giúp đỡ nhau trong lẽ phải và đạo đức và chớ tiếp tay nhau gây tội ác và hận thù} (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 2).

10- Islam không phải là một tôn giáo dành riêng cho một nhóm người, hoặc một dân tộc được lựa chọn nào đó mà nó là tôn giáo dành cho toàn nhân loại.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

{Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người mang tin mừng và một người cảnh báo cho toàn nhân loại} (Chương 34 - Saba’, câu 28).

11- Islam là một tôn giáo xóa đi mọi tội lỗi. Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

{Hãy bảo họ: “Hỡi các bầy tôi của TA! Những ai đã làm cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội lỗi. Bởi quả thật, Ngài là Đấng hằng tha thứ, Đấng rất mực Khoan dung.} (Chương 39 - Azzumar, câu 53).