Nước và sự sống

Nước và sự sống

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

Há những kẻ không có đức tin không thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau thành một khối thống nhất trước khi Ta chẻ chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sự sống đều từ nước. Thế chưa đủ cho chúng tin hay sao? (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 30).

Khoa học hiện đại khẳng định một cách rõ ràng rằng nước là thành phần cơ bản của sự sống, làm cho tế bào được hình thành. Các nhà hóa học đã chứng minh rằng nước là một chất cần thiết và có vai trò tích cực được sử dụng trong các biến đổi và phản ứng xảy ra bên trong cơ thể. Vì lý do này, nó là chất lỏng duy nhất mà tất cả sự sống đều cần đến, không có một sự sống nào mà không cần đến nó dù lớn hay nhỏ như thế nào, từ các vi sinh vật cho đến các động vật lớn nhất trên trái đất.

Nước chiếm khoảng 71% diện tích trái đất, còn lại 29 % là đất liền.

Các nguồn chính cho con người, động vật và thực vật là nước. Nó được chứng minh thông qua sự phân tích khoa học rằng cơ thể của một người trưởng thành từ tuổi 15 trở lên có chứa khoảng 71% nước, đối với một đứa trẻ thì cơ thể của nó chứa 93% nước. Điều này cho thấy rằng 80% lượng nước chạy qua cơ thể con người và phần còn lại là máu, còn trong động vật và thực vật thì lượng nước lại nhiều hơn, nó được tìm thấy là 90 %.