Masjid (Thánh Đường) Nabawi

The Prophets Mosque in Madina, Medina, MadinahHình: Masjid của Nabi tại thành phố Madinah, có thể chứa hơn hai triệu người cùng một lúc. Người Muslim dâng lễ nguyện Salah trong Masjid của Nabi để đạt được những ân phước.

Đó là Masjid đầu tiên trong Islam được Nabi cùng các Sahabah thuộc những người Al-Ansar xây cất khi Người đến Madinah, tại một nơi ân phúc và thiêng liêng được con lạc đà chỉ định theo lệnh của Allah. Câu chuyện là khi Nabi vừa đặt chân xuống Madinah thì mọi người ai cũng muốn giành lấy dây cương lạc đà của Người nhưng Người bảo họ hãy bỏ mặc nó chỉ định vì Allah đã ra lệnh cho nó. Và trong Masjid này có nội phòng của Thiên sứ, nơi mà Người được chôn cất khi qua đời bởi vì các vị Nabi đều được chôn cất ngay tại chỗ họ lìa trần.

Những người Muslim được khuyến khích đến Masjid Nabawi dâng lễ nguyện Salah và đi ngang qua chỗ nội phòng của Thiên sứ để cho Salam và cầu nguyện cho Người.