Ang susi

Upang maunawaan

Islam

BASAHIN KARAGDAGANG BASAHIN KARAGDAGANG

Ano ang Islam?

Ang Islam ay dapat sumailalim sa Ala Kanyang Kaisahan (Monoteismo), upang maging sunud-sunuran sa Kanya

Ano ang Quran?

Ang Qur'an ay ang konstitusyon ng mga Muslim kung saan nakukuha nila ang mga aral

Ano ang Kanilang Sinasabi
Tungkol sa Islam?

Mababasa sa aklat ni W. Montgomery Watt na may pamagat na «What is Islam?» ang mga sumusunod na pangungusap: “Ang maling pagpapalagay at hindi tamang opinyon (prejudice) ay isa sa mga sagabal na dapat harapin ng sinumang mag-aaral mula sa mga bansang Amerika at Europa sa kanilang pag-aaral tungkol sa Islam.

Ang Mga Haligi
ng Islam

Ang pisikal na kilos at pagbigkas ng pagsamba na tinatawag na mga Haligi ng Islam.

Ano ang Banal
na Qur′an?

Ang Banal na Qur′an ay ang saligang-batas ng mga Muslim na kung saan nila kinukuha ang mga katuruan na bumubuo ng kanilang pangrelihiyon at pang-araw-araw na pamumuhay.

Ano ang Inyong
Nalalaman Tungkol sa…

Ang Ka′bah: Noong si Ishmael, ang anak ni Abraham at Hagar, ay isilang, ang asawa ni Abraham na si Sarah ay labis na nanibugho, kaya kinausap niya si Abraham na ilayo sila (Ishmael at Hagar) sa kanya. Ang Allah - ang Kataas-tasaan, ay ginabayan si Abraham upang dalhin sila (Ishmael at Hagar) sa lugar ng Makkah. Laging dinadalaw ni Abraham si Hagar at Ishmael kung saan niya ito iniwan. Minsan, nang mawalay si Abraham nang matagal sa kanyang mag-ina, siya ay muling nagpasyang dumalaw, at sa kanyang pagdalaw nakita niya si Ishmael na nagsasanay ng kanyang pana at palaso malapit sa balon ng Zamzam. Nang makita niya si Ishmael, niyakap niya ito na katulad nang matinding pagyakap ng isang amang nangulila sa kanyang anak

Kabutihang-asal, Pag-uugali, at Moral sa Islam

Ipinagbabawal sa Islam ang lahat ng uri ng kasamaan at kahalayan, maging sa pamamagitan ng pananalita o sa gawa

Ang mga Karapatan sa Islam

Ipinag-uutos ng Islam sa mga tagasunod nito ang pagbibigay ng tamang karapatan sa tao. Sa mga magulang, mga asawa, mga anak, kapitbahay; silang lahat ay binigyan ng partikular na karapatan na naaayon sa partikular nilang ginagampanan sa lipunan. Sa pamamagitan nito, ang pagkakaisa ay pinatatatag at pinalalakas sa bawa′t isa sa pamayanang Muslim. Ipinalalaganap nito ang pagmamahal at pagkakaisa at hinahadlangan nito ang pagkawatak-watak ng lipunan.

Ang Islam at Kayamanan

Sa Islam, ang lahat ng kayamanan ay pag-aari ng Allah na ipinagkatiwala sa tao. Ito ay may kaakibat na pananagutan. Kailangang kitain ito at gugulin ayon sa mga pinahihintulutang paraan, katulad ng paggugol nito sa mismong sarili at sa lahat ng nasa kanyang pananagutan, nang walang pagmamalabis at pag-aksaya

Ang Islam at mga Kababaihan

Sa Islam, ang mga kalalakihan at kababaihan ay magkaiba at ang bawa′t isa ay may kanya-kanyang gampanin. Sa Islam, ang pagbibigay dangal at galang sa mga kababaihan ay isang tanda ng kabutihan, kaaya-ayang asal at likas na magandang pag-uugali. Ang Sugo  ay nagsabi: “Ang pinakamahusay sa inyo ay yaong pinakamabuti sa kanilang mga asawa.” (Tirmidhi) Ang mga kababaihan ay siya ring unang dapat pagpakitaan ng mga kalalakihan ng gawaing matuwid, pagpapanatili ng ugnayan, at mabuting pagtrato. Isang lalaki ang nagtanong sa Sugo na si Muhammad  kung sino ang unang dapa′t niyang bigyan ng pinakamahusay na pakikitungo at paggalang, ang Sugo  ay sumagot: “Ang iyong ina.” Muli siyang nagtanong: “At pagkatapos sino?” Ang Sugo ay sumagot, ‘ang iyong ina.’ At siya’y muling nagtanong: “At pagkatapos sino?” Siya’y nagsabi ‘Ang iyong ina.’ At siya ay muling nagtanong sa huling pagkakataon: “At pagkatapos sino?” Siya’y nagsabi: ‘Ang iyong ama.’ (Bukhari)

Ang susi

Upang maunawaan

Islam