Co je islám?

Islám musí předkládat Bohu Jeho Jednotu (Monoteismus), aby mu byl podřízen

Co je Korán?

jaký text z koránujaký text z koránu

Co říkají o
islámu ?

W. Montgomery Watt(1) ve své knize «Co je islám?» řekl: «Předpojatost je pouze jednou z obtíží, na které narazí evropský či americký student islámu. Jakmile začne popisovat islám jako ‚koránské náboženství‘ či ‚aktuálně náboženství čtyř set miliónů muslimů‘, zavádí neodpovídající kategorii, kategorii ‚náboženství‘».

Pilíře
islámu

Uctívání skutky a slovy se nazývá pilíře islámu

Co je to
Korán

Korán je ústavou muslimů, ze které odvozují zásady, podle kterých se řídí v náboženských i každodenních záležitostech

Co víte o
islámu?

Ka,ba Když se narodil Izmael, syn Abraháma a Hagar, nejvyšší Bůh Abrahámovi vnukl, aby je vzal do Mekky. Tam je čas od času navštěvoval. Jednou byl od nich po nějakou dobu odloučen a když se vrátil, uviděl Izmaela, jak střílí šípy poblíž studny Zamzam. Když ho uviděl, objal ho tak, jak otec objímá svého syna, a řekl: «Izmaeli, Alláh mi přikázal, abych zde postavil Dům.» Společně se dali do budování zdí Alláhova Domu, Izmael nosil kameny a Abrahám z nich stavěl. Když byly zdi už vysoké, položil kámen na místo, kde stál, a pak Abrahám spolu se svým synem vzývali Alláha slovy: «Pane náš, přijmi jej od nás, vždyť Tys věru slyšící, vševědoucí!» Ke Ka,bě se během svých modliteb obracejí muslimové po celém světě; je to první Alláhův Dům

Etiketa, dobré způsoby a morálka v islámu

Islám zakazuje veškeré špatné a nemravné činy, ať slovem či skutkem.

Práva v islámu

Islám svým následovníkům předepisuje, aby lidem dávali jejich práva. Rodiče, manželé/manželky, děti, sousedé: všichni mají specifická práva podle své specifické úlohy na tomto světě. Tím se vytvářejí a upevňují vzájemné vztahy mezi jednotlivci a muslimskou společností. Šíří se láska a jednota a brání se tím rozpadu společnosti.

Islám a majetek

Podle islámu veškerý majetek náleží Alláhovi a lidem je jen svěřen. Majetek znamená zodpovědnost, protože je třeba ho vydělat povolenými způsoby i utrácet povolenými způsoby, např. utrácet za sebe a za ty, za něž jsme odpovědní, bez přehánění a plýtvání.

Islám a majetek

Podle islámu veškerý majetek náleží Alláhovi a lidem je jen svěřen. Majetek znamená zodpovědnost, protože je třeba ho vydělat povolenými způsoby i utrácet povolenými způsoby, např. utrácet za sebe a za ty, za něž jsme odpovědní, bez přehánění a plýtvání. Posel islámu Muhammad ☺ řekl: «Služebník nebude v den zúčtování moci postoupil ani o krok, dokud nesloží účty z [následujícího]: svého času a jak ho strávil, svého vědění a jak ho využil, svých peněz a jak je vydělal i utratil a svého mládí a jak ho prožil.» (Tirmídhí).

Klíč

Porozumění

islám