Kas ir kodėl jaučia priešiškumą islamui ir musulmonams?


Kas ir kodėl jaučia priešiškumą islamui ir musulmonams?

Pasižvalgę po pasaulį, be abejonės, pastebėsime nemažai islamo nekenčiančių žmonių. Kame slypi jų priešiškumo šiai religijai priežastys? Jei pabandytume visus šiuos žmones suskirstyti į grupes, jos galėtų būti tokios:

1) Daugiadieviai ir neišmanėliai.

Jie neapkenčia islamo, nes jis draudžia daugiadievystę (politeizmą) ir garbinti bet ką kitą, išskyrus Allahą

Allahas  sako:
Sakyk: „Negi ką kitą, o ne Allahą, jūs įsakote man garbinti, o neišmanėliai!’ (39:64)


2) Tie, kurių prigimtinės savybės dėl vienų ar kitų priežasčių buvo pakeistos

sumenkintos ar sugadintos. Jie nemėgsta islamo, nes ši religija pripažįsta žmogaus įgimtas savybes ir jas atitinka. Allahas  sako:


Tad atgręžk savo veidą į religiją būdamas vienadievis! Tokia įgimta savybė, su kuria Allahas sukūrė žmones. Nėr pakeitimų Allaho kūryboje, tai – teisingas tikėjimas, vis dėlto daugelis žmonių to nežino! (30:30)

3) Neteisingi žmonės.

Jie nemėgsta islamo, nes tai – teisingumo ir lygiateisiškumo prieš įstatymą religija. Allahas  sako:
Iš tiesų Allahas įsako teisingumą, geradarystę ir dovanas artimiesiems; ir Jis draudžia niekšybes, bjaurastis ir nusikaltimus. Jis ragina jus: galgi atsitokėsite! (16:90)


4) Kenkiantys kitiems

darantys žalą ir sėjantys sielvartą. Jiems nepatinka, kad islamas įsako būti teisingiems ir daryti gerą. Allahas  sako:
Ir stengiasi jie skleisti žemėje nedorą, o Allahas nemyli platinančių nedorą! (5:64)


5) Įstatymų pažeidėjai

nepaisantieji nustatytų ribų. Jie nekenčia islamo, nes jis yra teisingumo ir taikos religija. Allahas  sako:


Ir kaukitės Allaho kelyje su tais, kurie su jumis kaunasi, bet neperženkite ribų, - iš tiesų Allahas nemyli peržengiančių ribas! (2:190)


6) Fanatikai ir ekstremistai

kraštutinumų šalininkai. Pastarieji nemėgsta islamo, nes tai – nuosaikumo religija, smerkianti radikalumą ir kraštutinumus. Allahas  sako:
Ir taip Mes padarėme jus prisilaikančią vidurio bendruomene, kad jūs būtumėte liudininkai apie žmones ir kad pasiuntinys būtų liudininkas apie jus. (2:143)

7) Aistrų vergai ir pasileidėliai

Jie priešinasi islamui, nes tai - tyrumo religija. Allahas  sako:
Ir nesiartinkite prie svetimavimo, juk tai – šlykštybė ir blogas kelias! (17:32)


8) Žemiškųjų gėrybių vergai. Jie priešinasi islamui

nes jis yra tarpusavio pagalbos, mielaširdingumo religija, draudžianti išnaudoti žmogaus poreikius ir silpnybes. Allahas  sako:
Ir neteisėtai neeikvokite savo turto tarpusavy ir nepapirkinėkite juo teisėjų, kad nusikalstamai surytumėte dalį žmonių turto, tuo metu, kai jūs žinote. (2:188)


9) Laikantys save išrinktaisiais ir niekinantys likusią žmoniją. Jie nemėgsta islamo

nes tai – lygybės religija, draudžianti bet kokias rasizmo ir išankstinio nusistatymo apraiškas.
O žmonės! Mes sukūrėme jus iš vyro ir moters ir padarėme jus tautomis ir gentimis, kad pažintumėte vienas kitą. Juk kilniausias tarp jūsų – pats dievobaimingiausias. Iš tikrųjų Allahas – Visažinis, Išmanantis! (49:13)

Brangus skaitytojau, tikiu, kad tiek perskaičius, žiniasklaidos piešiamas islamo paveikslas ėmė blukti, o tiesa apie islamą – ryškėti. Leiskite dar kartą išvardinti svarbiausias islamo vertybes:


 • 1. Islamas – tiesos religija, draudžianti garbinti ir paklusti kam nors kitam, išskyrus Allahą. Jis  sako: (Sakyk: „Negi ką kitą, o ne Allahą, jūs įsakote man garbinti, o neišmanėliai!) (39:64)

 • 2. Islamas – taikos religija, smerkianti visas neteisybės ir žiaurumo formas. Allahas  sako: (Nėra Allahas uždraudęs daryti gera ir elgtis teisingai su tais, kurie nekovojo su jumis dėl religijos ir neišvarė jūsų iš jūsų būstų, - juk Allahas myli teisinguosius!) (60:8)

 • 3. Islamas – religija, skatinanti siekti žinių ir jas skleisti. Allahas sako: (Sakyk: „Argi lygūs tie, kurie žino, ir tie, kurie nežino?“ Iš tiesų prisimena perspėjimą tik turintys proto!“ (39:9)

 • 4. Islamas – švaros ir higienos religija. Allahas  sako: (Iš tiesų Allahas myli su atgaila besikreipiančiuosius ir myli apsivalančiuosius!) (2:222)

 • 5. Islamas – teisingumo ir gero elgesio religija. Allahas sako: (Iš tiesų Allahas įsako teisingumą, geradarystę ir dovanas artimiesiems; ir Jis draudžia niekšybes, bjaurastis ir nusikaltimus. Jis ragina jus: galgi atsitokėsite!) (16:90)

 • 6. Islamas – neapsunkinanti religija. Allahas  sako: (Allahas nori jums palengvinimo, o ne apsunkinimo.) (2:185)

 • 7. Islamas – gailestingumo religija. Pranašas  sakė: „Gailestingieji sulauks Dievo gailestingumo. Būk gailestingas žemės sutvėrimams ir Tas, Kuris yra virš dangų, bus gailestingas tau.“ (At-Tirmizi)

 • 8. Islamas – visiško teisingumo religija. Allahas  sako: (Tenepastumia žmonių neapykanta jums jūsų į nuodėmę. Būkite teisingi, tai – arčiau dievobaimingumo.) (5:8)

 • 9. Islamas – religija, kviečianti bendradarbiauti darant gerą. Allahas sako: (Ir padėkite vieni kitiems kilniuose darbuose ir dievobaimingume, bet nepadėkite nuodėmėj ir nesantaikoje.) (5:2)

 • 10. Islamas – religija ne rinktinei grupei, rasei ar tautai, o visai žmonijai. Allahas sako: (Ir mes siuntėme tave tik kaip geros žinios nešėją ir perspėjantį mokytoją visiems žmonėms, bet didžioji žmonių dalis nežino.) (34:28)

 • 11. Islamas – religija, panaikinanti visas nuodėmes. Allahas sako: (Sakyk: O vergai Mano, kurie buvote nesaikingi savo nenaudai. Nenusivilkite Allaho malone! Iš tiesų Allahas atleidžia visas nuodėmes, juk Jis – Atleidžiantis, Maloningas!) (39:53)