Ko su oni koji pokazuju netrpeljivost i neprijateljstvo prema islamu?


Ko su oni koji pokazuju netrpeljivost i neprijateljstvo prema islamu?

Ako pogledamo sve religije u svijetu, vidjet ćemo da veliki broj ljudi pokazuje netpreljivost, neprijateljstvo i mržnju prema islamu. Koji su razlozi za ovo otvoreno neprijateljstvo? Ljude koji otvoreno izražavaju svoju netpreljivost, neprijateljstvo i mržnju prema islamu, možemo klasificirati u jednu od sljedećih kategorija:

1) Politeisti (mušrici/mnogobožci) i neznalice (neuki ljudi),

jer je islam religija/vjera istine, koja zabranjuje obožavanje i pokornost nečemu ili nekome drugome mimo Allahu. Kaže Allah :
Reci: „Zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o neznalice?!” (39:64)


2) Osobe koje su sklone korupciji

jer je islam religija koja se slaže s ljudskim prirodnim tendencijama. Kaže Allah:
Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio - ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna (30:30)

3) Nepravedni ljudi  

jer je islam religija pravde i jednakosti. Kaže Allah:
Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje (16:90)


4) Oni koji traže da se širi smutnja i zlo.

jer je islam religija koja se zalaže za reformu i pravdu. Kaže Allah
..Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce. (5:64)


5) Prestupnike/prekršitelje

jer je islam religija mira. Kaže Allah:
I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! - Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu (2:190)


6) Fanatici i ekstremisti

jer je islam religija umjerenosti. Kaže Allah:
Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde - doista su dokazi za one koji imaju pameti. (2:143)

7) Ljudi koji slijede svoje strasti, požude i željeas. 

jer je islam religija urednosti i čednosti. Kaže Allah:

I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put! (17:32)


8) Oni koji žele ovozemaljski život i misle samo na sebeas . 

jer je islam vjera samilosti, međusobne podrške i religija koja se bori protiv eksploatisanja ljudskih potreba i njihovih slabosti. Kaže Allah:

Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na grješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli! (2:188)


Oni koji se rugaju, preziru, te ponižavaju druge ljude i misle da su oni odabrana grupa ljudi.

koja se bori za jednakost i protiv svih oblika rasizma i predrasuda.

Kaže Allah :
O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (49:13)

Suština islama i njegove odlike:

 • 1) Islam je religija istine i nije dozvoljeno da obožavate nešto ili nekoga drugoga mimo Allaha (Boga). Kaže Uzvišeni Allah: ZReci: „Zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o neznalice?!”[ (Az-Zumar /Skupovi, 39:64)

 • 2) Islam je religija mira koja odbacuje sve oblike nepravde i tiranije.Kaže Uzvišeni Allah (y): ZAllah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone - Allah, zaista, voli one koji su pravični[ (Al-Mumtahina /Provjerena, 60:8)

 • 3) Islam je religija koja promovira obrazovanje i širenje znanja. Kaže Uzvišeni Allah (y): ZDa li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: “Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!”[ (Az-Zumar /Skupovi, 39:9)

 • 4) Islam je vjera čistoće i higijene. Kaže Uzvišeni Allah (y): ZAllah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.[ (Al-Baqara /Krava, 2:222)

 • 5) Islam je vjera pravde i lijepog ponašanja. Kaže Uzvišeni Allah (y): ZAllah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.[ (An-Nahl /Pčele, 16:90)

 • 6) Islam je jednostavna religija. Kaže Uzvišeni Allah (y): ZAllah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate - da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.[ (Al-Baqara /Krava, 2:185)

 • 7) Islam je vjera milosti. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve seleme: „Milostivima će se smilovati Svemilosni! Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji, pa će vam se smilovati Onaj Koji je na nebesima!“ (Hadis bilježi Tirmizi)

 • 8) Islam je religija apsolutne pravde. Kaže Uzvišeni Allah (y): ZO vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite![ (Al-Ma’ide /Trpeza, 5:8)

 • 9) Islam je religija koja poziva na saradnju u dobročinstvu. Kaže Uzvišeni Allah (y): ZJedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu[ (Al-Ma’ide /Trpeza, 5:2)

 • 10) Islam nije religija samo za određenu i odabranu grupu, rasu ili etničku naciju; islam je za cijelo čovječanstvo. Kaže Uzvišeni Allah (y): ZMi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna[ (Saba’/Saba, 34:28)

 • 11) Islam je religija koja briše sve grijehe. Kaže Uzvišeni Allah (y): ZReci: „O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.”[ (Az-Zumar /Skupovi, 39:53)