Islamo etiketas ir moralinės vertybės

Islamo etiketas ir moralinės vertybės

Islamas draudžia visus blogus ir palaidūniškus dalykus tiek kalboje, tiek ir veiksmuose. 


Allahas  pasakė: Sakyk: „Viešpats mano uždraudė šlykštybes, tas, kurios aiškios ir slaptos, nuodėmę ir piktadarystę be teisės, ir priskirti Allahui bendrininkus, apie ką Jis nesiuntė jokio įrodymo, ir kad kalbėtumėt apie Allahą tai, ko jūs nežinote.’ (7:33)Islamas įsako ir skatina visas aukštos moralės normas ir gerą elgesį. Allaho Pranašas Muchammedas  sakė: „Mane pasiuntė ištobulinti teisingą ir garbingą elgesį.“ (Chakim) Išaukštintasis ir Visagalis Allahas Garbingajame Korane pasakė:
Sakyk: „Ateikite, aš perskaitysiu tai, ką uždraudė jums jūsų Viešpats.“ Nepridėkite Jam bendrininkų; gimdytojams – gero darymas; neužmušinėkite savo vaikų baimindamiesi skurdo – Mes maitiname juos ir jus kartu; nesiartinkite prie šlykštybių, prie tų, kurios aiškios, ir prie tų, kurios paslėptos; nežudykite sielos, kurią uždraudė Allahas, tiktai pagal teisę. Tai prisakė Jis jums – galbūt ateisit į protą!’ (6:151)Allaho Pasiuntinys   yra sakęs: „Nė vienas iš jūsų nėra tikintis, jei jis nelinki savo broliui to paties, ko norėtų sau.“ (Al-Bukhari)