Islám – náboženství míru


Islám – náboženství míru

Islám znamená podřídit se Alláhovi, poslouchat Ho a vyhýbat se uctívání kohokoliv vedle Něho. Není dobra kromě toho, které islám přikázal dělat, a není zla kromě toho, které zakázal. Dodržování islámu zaručuje život v bezpečí a míru všem, protože jeho systém chrání práva všech. Alláh y řekl:

  Pojďte sem, abych vám sdělil to, co Pán váš vám zakázal! Nepřidružujte k Němu nic, buďte laskaví k rodičům, nezabíjejte z nedostatku děti své, vždyť jsme uštědřili nezbytné pro vás i pro ně! Střezte se smilstva veřejného i tajného, nezabíjejte nikoho, koho Bůh vám zakázal, leda podle práva! A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete rozumní! Nepřibližujte se k majetku sirotků jinak než s dobrými úmysly, dokud nedosáhnou dospělosti! Dávejte dobré míry i spravedlivé váhy! My pak neukládáme duši břemeno žádné nad její síly. A když hovoříte, buďte spravedliví, i když se jedná o příbuzného, a dodržujte úmluvu s Bohem! A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete toho pamětlivi! (6:151-152)


Alláh y také řekl: Bůh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětlivi budete. (16: 90)


Islámská víra je tedy všezahrnující vírou míru ve všech významech toho slova. Toto platí pro muslimskou společnost zevnitř, protože Alláh y řekl: A ti, kdož urážejí věřící muže a věřící ženy, aniž si to oni zasloužili, ti se obtížili pomluvou i hříchem zjevným (33: 58)

Ten, jemuž náleží Alláhovo požehnání a mír, řekl: «Muslim je člověk, před jehož jazykem a rukou jsou ostatní v bezpečí, a vystěhovalec je člověk, který opustil to, co Alláh zakázal.» (Dle shody). Také řekl: «Věřící je člověk, kterému lidé důvěřují.»Islám rovněž poskytuje mír na mezinárodní úrovni. Podporuje navazování přátelských vztahů založených na bezpečí, stabilitě a základních islámských principech. Muslimská společnost neútočí na jiné společnosti, obzvlášť ty, které nepodrývají víru a nechovají nepřátelství vůči jejím vyznavačům. Toto je v souladu s Alláhovými y slovy:
Vy, kteří věříte, vejděte všichni v mír a nenásledujte kroky satanovy, vždyť on je pro vás nepřítelem zjevným! (2: 208)

Islámská víra přikazuje spravedlivost a zakazuje útlak, i vůči těm, kdo jsou nepřátelští vůči muslimům. Alláh y řekl:
VVy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti – a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte. (5: 8)

  • As-salám, mír, je jedním z Božích jmen. Alláh y řekl: On je Bůh – a není božstva kromě Něho – vládce, přesvatý, mír, věrný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný, velmožný; oč slavnější je Bůh než vše to, co k Němu přidružují (59: 23)

  • As-salám je také jedním ze jmen Alláhovy zahrady (džanna). Nejvyšší Alláh y řekl: Pro ně je připraven příbytek míru u Pána jejich a On ochráncem je jejich za to, co konali (6: 127)

  • As-salám, mír, je pozdravem lidí ráje. Alláh y řekl:  A bude jejich přivítáním v den, kdy setkají se s Bohem, «Mír s vámi!» a Bůh pro ně připravil odměnu štědrou (33: 44)As-salám je také pozdravem mezi muslimy navzájem. As-salámu alajkum! (mír s vámi) je pozdravem, který přináší klid, pokoj a uvolnění jak zdravícímu,tak zdravenému, díky vyjádření bezpečí. Toto Prorok (nechť mu Alláh požehná a dá mu mír) zavedl jako jeden ze skutků, které člověku zlepšují víru. Řekl: «Nevstoupíte do ráje, dokud neuvěříte, a neuvěříte, dokud se nebudete navzájem milovat. Mám vám ukázat něco, co pokud budete dělat, budete se navzájem milovat? Šiřte mezi sebou pozdrav as-salám!» (Muslim).

Ten, jemuž náleží Alláhovo požehnání a mír, určil, že toto je jeden z nejlepších skutků, protože vyslovení tohoto pozdravu k sobě přibližuje srdce a obměkčuje je. Také odstraňuje rozdíly a nenávist. Když se Proroka ☺ otázali, která součást islámu je nejlepší, odpověděl: «Dávat lidem jídlo a zdravit as-salám ty, které znáte, i ty, které neznáte.» (Dle shody).

Islámská víra tedy přinesla pravidla a zákony pro oblast mezilidských vztahů, války, manželství, ekonomiky, politiky, uctívání atd. Ideální ctnostná společnost uplatňuje tato pravidla a upravuje vztah muslima s jeho Pánem, společností a okolním světem, ať už ve smyslu ostatních lidí či životního prostředí. Ani celé lidstvo společně není schopno vytvořit něco podobného islámu. Takto dokonalá a všezahrnující víra si zasluhuje přijetí, šíření a respekt.