Korán o nebeských tělesech

Korán o nebeských tělesech

Alláh  říká: Bůh je ten, jenž vztyčil nebesa bez pilířů viditelných (13:2)


Moderní vědecké zkoumání vesmíru ukazuje, že ve hmotě, jejích složkách a nebeských tělesech se skrývá ohromná energie. Alláh ji může zničit i obnovit. Vědci objevili různé formy silné energie, která proudí nebem i zemí. Tyto energie jsou:

  • Silná jaderná síla: tato síla drží pohromadě elementární částice, např. protony, elektrony a neutrony.

  • Slabá jaderná síla: tato jaderná síla způsobuje některé formy radioaktivního rozpadu.(17)

  • Elektromagnetická síla: toto je síla, která způsobuje vazbu atomů ve hmotě a která také dává každému jeho příslušné vlastnosti.

  • Gravitační síla: toto je nejslabší dosud známá síla, avšak v makrosvětě objektů o velké hmotnosti jde o sílu zásadní, protože drží všechna vesmírná tělesa na jejich místech.(18)

Alláh  říká:
On je ten, jenž stvořil noc i den, slunce i měsíc a oba po nebeské své dráze plují. (21:33)


Alláh  říká:
A slunce ubíhá k místu odpočinku svého, a takové je ustanovení vševědoucího, mocného. A pro měsíc jsme příbytky stanovili, pokud se nevrátí podoben staré větvi palmové. A nepřísluší slunci, aby dohonilo měsíc, a noci, aby předhonila den a všechno pluje ve sféře nebeské. (36:38-40)


V těchto verších Alláh říká, že Slunce se pohybuje určitým směrem. Dříve se myslelo, že je Slunce nehybné, avšak současní kosmologové a astronomové zjistili, že se Slunce opravdu pohybuje. Všechny planety sluneční soustavy se pohybují jako družice. Oběžná dráha Země je soustředná k oběžným dráhám ostatních planet.

Alláh  říká:
Při nebi plném drah hvězdných. (51:7)

 

Arabský výraz «hubuk» (tj. hvězdné dráhy) má několik významů:
  • Dokonalost stvoření: astronomové vypočítali, že ve známém (pozorovatelném) vesmíru je dvě stě miliard galaxií a přibližně sedmdesát miliard triliónů hvězd.(19) Každá galaxie se liší svou velikostí, tvarem, hustotou, rychlostí, kterou se pohybuje kolem své osy, vzdáleností od nás a vzdáleností od ostatních galaxií, stádii, kterými prošla, počtem svých hvězd a životností každé z nich.

  • Také označuje něco, co je dokonale uspořádané a sjednocené. Tyto úžasné počty galaxií a hvězd ve známé části vesmíru představují pouze 10% celého vesmíru. Musí existovat síla, která toto vše drží pohromadě, jinak by se vše zhroutilo a upadlo v chaos. Alláh, který je dalek jakékoliv nedokonalosti, řekl: «Bůh věru pevně třímá nebesa a zemi, aby se nesesuly; kdyby se sesuly, pak by je po Něm nikdo jiný nemohl udržet, a On soucitný je a odpouštějící.» (35:41)

  • Označuje rovněž dráhy, po kterých se každé nebeské těleso pohybuje. I vědce ohromuje, že ve známé části vesmíru je tak vysoký počet galaxií. To ukazuje, že vesmír funguje jako dokonalý systém.

Alláh  říká:
On je ten, kdo slunce jasnou září učinil a měsíc světlem a postavení jeho určil, abyste počet roků i počítání jejich znali. A Bůh to stvořil jako skutečnost vážnou a On činí znamení srozumitelnými pro lidi vědoucí. (10:5)


Korán před více než čtrnácti stoletími rozlišuje mezi světlem pocházejícím ze zářícího ohnivého tělesa a světlem odraženým od temného, chladného tělesa (Měsíce), které se od Slunce na Zem odráží trvale a stejnoměrně. Toto dokazuje, že Korán je Božím zjevením od Alláha, který nejlépe ví, co On sám jediný stvořil.