Práva v islámu

Práva v islámu  

Islám svým následovníkům předepisuje, aby lidem dávali jejich práva. Rodiče, manželé/manželky, děti, sousedé: všichni mají specifická práva podle své specifické úlohy na tomto světě. Tím se vytvářejí a upevňují vzájemné vztahy mezi jednotlivci a muslimskou společností. Šíří se láska a jednota a brání se tím rozpadu společnosti..


Alláh  říká : “Ctěte Boha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně příbuznému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucímu po cestě Boží a těm, jimiž vládne vaše pravice! Bůh věru nemiluje ty, kdož jsou domýšliví a vychloubační.” (4:36)

Prorok ☺ řekl: «Každý z vás je strážcem a je zodpovědný za to, co je mu svěřeno. Vládce je strážcem svých poddaných a je za ně zodpovědný; manžel je strážcem své rodiny a je za ni zodpovědný; žena je strážkyní domu svého manžela a je za něj zodpovědná a sluha je strážcem majetku svého pána a je za něj zodpovědný.» (Buchárí)


Také cesty, po kterých lidé chodí, mají svá práva, která se musí dodržovat. Posel islámu Muhammad ☺ řekl: «Buďte opatrní a vyhýbejte se sezení na cestách.» Lidé řekli: «Posle, Alláhův, nemáme jiné místo, kde bychom se mohli scházet a mluvit.» On tedy odpověděl: «Pokud to musíte dělat, pak cestě dejte její právo.» Oni řekli: «A jaké je právo cesty?» On ☺ odpověděl: «Klopit zrak [nedívat se na příslušníky opačného pohlaví], neškodit ostatním, odpovídat na pozdrav a přikazovat dobré a zakazovat zavrženíhodné.» (Buchárí)

I zvířata mají svá práva. Prokazovat jim soucit a dobře s nimi zacházet je způsobem, jak dosáhnout odpuštění hříchů. Posel islámu Muhammad ☺ řekl: «Jednou se jeden muž věnoval nějaké záležitosti a dostal velkou žízeň. Procházel kolem studny, tak do ní sestoupil a napil se z ní. [Když z ní vystoupal,] uviděl těžce oddychujícího psa, který žízní kousal hlínu. Ten muž si řekl: ‚Tento pes je žíznivý, jako jsem byl já.‘ Tak [znovu] sestoupil do studny, naplnil svou botu vodou a dal psovi napít. Alláh ho odměnil opuštěním jeho hříchů.» Lidé řekli: «Posle Alláhův, budeme odměněni i za dobré zacházení se zvířaty?» On odpověděl: «Ano, vskutku. Za každá živá játra [dobré zacházení se živým tvorem] dostanete odměnu.» (Buchárí).


V islámu je špatné zacházení se zvířaty, jako je jejich zavření (bez jídla a pití) nebo týrání, důvodem k uvržení do pekla. Posel islámu Muhammad ☺ řekl: «Jedna žena byla potrestána kvůli kočce. Uvěznila ji, až pošla, a kvůli tomu vstoupila do pekla. Když ji držela, nekrmila ji a nenapájela, ani ji nepustila na svobodu, aby mohla jíst hmyz [a další potravu] ze země.» (Buchárí).

Když islám prokazuje takovéto milosrdenství zvířatům, o kolik větší milosrdenství prokazuje lidem, které Alláh uctil a dal jim přednost před vším ostatním stvořením?