ISLAM AND WOMEN

Islám a ženy  

V islámu jsou muži a ženy odlišní a mají svou odlišnou úlohu. V islámu je uctivé jednání se ženami znakem dobrého charakteru a slušnosti. Posel islámu Muhammad ☺ řekl: «Nejlepší z vás jsou nejlepší ke svým ženám.» (Tirmídhí).

Žena je také prvním člověkem, se kterým musí muž jednat spravedlivě, udržovat vztahy a dobře se chovat. Když se jeden muž zeptal posla islámu Muhammada, ke komu by se měl nejlépe chovat, odpověděl: «K tvé matce.» Muž řekl: «Ke komu pak?» On odpověděl: «K tvé matce.» Muž se zeptal: «Ke komu pak?» On odpověděl: «K tvé matce.» Muž se zeptal: «Ke komu pak?» On odpověděl: «K tvému otci.» (Buchárí).

Posel islámu Muhammad   řekl: «Ženy jsou druhou půlkou mužů.» (Abú Dawúd).

 

● Ženy mají stejnou lidskost jako muži. Nejsou zdrojem hříchu a nejsou ani důvodem, proč byl Adamvyhnán z ráje (džanna).

● Ženy jsou rovny mužům ve své individualitě. Při vstupu do manželství nepřicházejí o své jméno, nevytrácejí se a nepřebírají identitu svých manželů.

● Ženy jsou rovny mužům s ohledem na odměnu a trest na tomto i na onom světě.

● Ženy jsou rovny mužům v tom, že se islám snaží o zachování a posílení jejich cti a počestnosti.

● Ženy jsou rovny mužům tím, že stejně jako oni mají právo na dědictví.

● Ženy jsou rovny mužům v tom, že mají plné právo nakládat se svým majetkem zcela dle vlastního uvážení.

● Ženy jsou rovny mužům v tom ohledu, že nesou stejnou zodpovědnost za vývoj společnosti.

● Ženy jsou rovny mužům ve svém právu na získání vzdělání a vhodné výchovy.

● Žena a muž nesou stejný podíl zodpovědnosti za dobrou výchovu, výuku a péči. Islám zajišťuje, že když se tato práva žen uplatňují, dostává se jim vyššího postavení.

● Ženy mají právo na zabezpečení minimálně všech svých potřeb od svého manžela. Pokud žena není vdaná, má právo na zabezpečení od svého bratra či bratrů. Pokud nemá bratry, tak od svých nejbližších příbuzných.

● Žena má právo nechávat si veškeré své peníze. Není zodpovědná za finanční zabezpečení rodiny.

● Ženy mají právo na sexuální uspokojení od svého manžela.

● Žena má v případě rozvodu právo na svěření dětí do své péče, s výjimkou případů, kdy existuje pádný důvod, proč je není schopna vychovávat.

● Ženy mají právo se po rozvodu či ovdovění znovu provdat. Alláhův posel ☺ řekl: «Kdokoliv má tři dcery nebo tři sestry a při jejich opatrování je bohabojný, bude se mnou v ráji takto.» A ukázal ukazovák a prostředník. (Ahmad a jiní).