Islám a vědění

Islam and Knowledge

Islámské náboženství doporučuje všem lidem získávat a rozšiřovat své vědění a varuje před nevědomostí. Alláh y říká:  A Bůh pak povýší ty z vás, kdož uvěřili, a ty, jimž dostalo se vědění, na stupně různé (58:11)


Islám považuje snahu o dosažení vědění, učení se a vyučování za prostředek ke vstupu do ráje (džanna). Posel islámu Muhammad  řekl: «Kdokoliv hledá cestu k vědění, Alláh mu usnadní cestu vedoucí do ráje (džanna).» (Abú Dawúd)

 

Islám zakazuje skrývání vědění, protože je povinností každého člověka, aby o ně usiloval. Posel islámu Muhammad  řekl: «Kdokoliv skrývá vědění, v den zmrtvýchvstání mu bude nasazen ohnivý náhubek.» (Ibn Hibbán)

 

Islám si velmi váží učenců a trvá na tom, aby jim byla prokazována patřičná úcta. Posel islámu Muhammad  řekl: «Není z mých následovníků ten, kdo neprokazuje úctu starým, kdo neprokazuje milosrdenství mladým a nedává učenci, co mu po právu náleží.» (Ahmad)

Posel Muhammad   nám objasnil postavení učence ve svém výroku: «Výtečnost učence oproti běžnému člověku je jako moje výtečnost oproti tomu poslednímu z vás.» (Tirmídhí)