De Koran en het heelal


De Koran en het heelal

Allah zegt: Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven, zonder steunpilaren die jullie zien (13:2)

Kosmische studies wijzen op de aanwezigheid van een verborgen kracht in de primaire bouwstenen van het materie en in alle atomen en moleculen en in alle sterrenhemelen die greep heeft op de bouw van het universum en deze van alle kanten bij elkaar houdt, totdat Allah het wil, waarop hij het vernietigd en opnieuw een andere zal scheppen. Er zijn vier soorten krachten die de geleerden hebben ondekt in zowel de aarde als de ruimte waarvan wordt vermoed dat het meerdere aspecten zijn die duiden op een supermacht. Deze supermacht verbind verschillende uithoeken van het universum om het met een hechte band met elkaar te verbinden, en wanneer dit niet het geval zou zijn zouden al deze krachten uit een vallen. Deze krachten zijn:

  • Een sterke nucliaire kracht : Dit is de kracht die de primiare deeltjes van materie stevig bindt, zoals protonen en neutronen en haar primiare bouwstenen quarks genoemd met haar verschillende soorten en tegenstijdige soorten. Zoals het ook atoomkernen met elkaar samenbrengt in een kernfusie proces....

  • Een zwakke atoomkracht : Dit is een zwakke kracht met een zeer gering bereik, haar bereik gaat niet verder dan het atoom, deze kracht is verantwoordelijk voor het regelen van het ontleden en doen vervallen van elementaire deetjes van de materie binnen een atoom. Dit is zoals het proces van het vervallen van radioactieve- elementen, dus deze kracht bestuurt het vervallingsproces van radioactieve elementen door het radioactieve proces. Ieder element ervan heeft een bepaalde looptijd, en deze kracht draagt deeltjes met negatieve of geen zending, dit is de zogenaamde « boson».

  • De elektromagnetische kracht : Dit is de kracht die de atomen met elkaar verbind binnen de moleculen van een materie, dit is wat voor de fysische en chemische eigenschappen zorg van een materie.

  • De zwaartekracht : Deze kracht is op korte termijn de zwakste kracht die wij kennen, maar oplange termijn zal dit de sterkste kracht worden in het universum vanwege haar cumulatieve eigenschap. Uiteindelijk zal ze alle objecten in verschillende groepen in de ruimte vastgrijpen.

Allah zegt:
En Hij is Degene Die de nacht en de dag geschapen heeft, en de zon en de maan, allen bewegen in een baan. (21:33)


Allah zegt:
En de zon loopt in haar vaste baan. Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwijze. En Wij hebben voor de maan standen bepaald, zodat zij terugkeert als een oud sikkeltje? van een dadeltros. Het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt en de nacht kan de dag niet inhalen. Allen bewegen in een kringloop (36:38-40)


De Koran vertelt ons in de voorgenoemde verzen dat de zon op een bepaalde richting loopt, terwijl er werd gedacht dat de zon stilstond. Nu hebben de astronomen bewezen dat de zon daadwerkelijk beweegt waarvan we weten hoe snel en welke richting hij op beweegt. En met de zon draaien alle planeten en manen binnen het zonnestelsel. En alle sterren in het universum draaien op een soortgelijke wijze. En het is onmogelijk dat de zon de maan inhaalt of dat ze elkaar tegenkomen omdat ze evenwijdig aan elkaar lopen. Dit alles is pas in de 20ste eeuw ontdekt door de moderne wetenschap.


Allah zegt:
(Ik zweer) Bij de hemel met zijn banen (51:7)

 

  • Met Al-Hubuk wordt in dit vers verwezen naar de perfectie in de schepping. Astronomen schatten dat er in het door ons waargenomen deel van de ruimte minimaal 200 miljard melkwegen zijn, en 70 miljard triljoen sterren, deze melkwegen variëren in vorm, grootte, snelheid, massa, snelheid van rotatie om zijn as, loopsnelheid in zijn baan, zijn toenemende afstand van ons vandaan en van elkaar vandaan, in ontwikkelingsfasen, hoeveelheid sterren, en het verschil tussen de leeftijdsgrenzen van haar sterren.

  • erren, en het verschil tussen de leeftijdsgrenzen van haar sterren. Er wordt met Al-Hubuk ook verwezen naar zeer sterke onderlinge samenhang, deze duizelingwekkende getallen van objecten die in de voor ons «bereikbare» ruimte zweven (welke in werkelijkheid niet meer dan 10% van vertegenwoordigen van de door ons bereikbare ruimte) moeten een bepaalde kracht hebben die voor een perfecte coherentie zorgt en ervoor zorgt dat alle objecten sterk samenhangen. En ook de volmaakte samenhang van verschillende soorten materie en verschillende vormen van energie, wanneer dit niet het geval zou zijn dan zou alles ineenstorten. Alle glorie is aan Degene die heeft gezegd: «Voorwaar , Allah houdt de hemelen en de aarde vast, zodat zij niet vergaan;en zeker, wanneer zij (dreigen te) vergaan dan is er buiten Hem niemand die hen kan vasthouden». (De Koran: 35 -41).

  • Ook wordt er met Al-Hubuk verwezen naar specifieke omloopbanen van alle objecten. En wat zo verbazingwekkend is is het aantal objecten dat zich bevinden in het deel van de ruimte dat voor ons «bereikbaar» is, in mate dat het menselijk brein het haast niet kan verbeelden, en de meerdere trajecten en niveau verhouden zich tot deze objecten, zonder de geringste mate van inconsistentie of botsen behalve in gesystematiseerde en zeer nauwkeurige en precieze berekende omvang, voor een grote wijsheid

Allah zegt:
Hij is Degene Die de zon heeft gemaakt tot een (zelfstralend) schijnsel en de maan tot een licht en Hij bepaalde haar standen opdat jullie de jaartelling zouden kennen en de (tijds-) berekening. Hij zet de Tekenen uiteen aan een volk dat weet. (10:5)


Deze zeer nauwkeurige beschrijving van het verschil van de brandende zon die op zich licht produceert en het donkere en koude lichaam (de maan) die ditzelfde licht slechts weerkaatst. En dit is meerdere malen in de Koran genoemd iedere keer wordt er naar ditzelfde feit gewezen. Dit duid op het feit dat de Koran die ongeveer 1400 jaar oud geen andere bron kan hebben dan de openbaring van Allah, De Schepper. Dit nauwkeurig onderscheid van de zon en de maan zijn pas in de laastste twee eeuwen ondekt door de geleerden, en veel mensen in deze tijd hebben hierover nog steeds geen kennis.