Nyckeln till att förstå islam

Nyckeln till att förstå islam  

Allah  säger: Det är Gud (Allah) som har rest himlarna utan synligt stöd och som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet, och Han har underordnat solen och månen under [Sina lagar]; var och en löper [sitt kretslopp] till en tidpunkt [som Han har] fastställt. Han styr skapelsens ordning [och] framställer budskapen fast och klart för att stärka er tro på mötet med er Herre [på Domens dag]. (13:2)

 

Dagens moderna studier av universum bekräftar att det finns en stor energi i materian, dess komponenter och himlakroppar. Allah kan förstöra den och återskapa den. Forskare har upptäckt olika former av kraftfull energi som flyter i himlen och på jorden. Dessa energier är:
  • Stark kärnenergi (kärnkraft) är energin som håller subatomära partiklar tillsammans; vilket inkluderar protoner, elektroner och neutroner.

  • Svag kärnenergi är energin som orsakar vissa former av radioaktivt sönderfall.(17)

  • Elektromagnetisk energi (strålning) är energin som binder atomerna samman inom materian och ger var och en sina egenskaper.

  • Gravitationen (tyngdkraften) är den svagaste formen av energin som vi känner till, men i det långa loppet, är den fokuserande energi, eftersom den håller i alla himlakroppar och ger upphov till det som vi kallar massans tyngd.(18)

Allah  säger:
Också natten och dagen är Hans verk, liksom solen och månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp. (21:33)


Allah  säger:
Och solen som löper mot sin viloplats, anvisad henne av Den som äger all makt, all kunskap. Och månen, för vilken Vi har föreskrivit faser [som den måste passera] tills den blir lik den vissna, krökta stjälken till en dadelklase. Solen skall inte skynda ifatt månen, och natten hinner inte upp dagen; var och en rör sig nämligen i sin [fastställda] bana. (36:38-40)


I dessa verser säger Allah (Gud) att solen färdas mot en viss riktning. Tidigare trodde man att solen var orörlig, men dagens moderna kosmologer och astronomer har bekräftat och bevisat att solen rör sig i en viss riktning. Alla planeter i solsystemet rör på sig som satelliter och jordens omloppsbana är koncentrisk med planeternas omloppsbanor.

Allah  säger:
VID himlens valv, korsat av stjärnornas stråk! (51:7)

På arabiska ordet "Al-Hubuk" (dvs. stjärnornas stråk) har mer än en betydelse:
  • Skapelsens perfektion: Astronomer beräknar att det finns 200 miljarder galaxer i universum (som människan känner till) och cirka 70 miljarder biljoner stjärnor.(19) Varje galax varierar i: storlek, form, densitet, hastighet med vilken den färdas på sina axlar, dess avstånd till oss och dess avstånd till andra galaxer, alla stadier galaxen gått igenom, dess antal stjärnor, samt var och en av dess stjärnors liv.

  • Ordet hänvisar också till en sak som är perfekt kombinerad och integrerad. Dessa enorma siffror av antalet galaxer och stjärnor i den (av människan) kända delen av universum är bara en liten del av hela universum. Det måste finnas en kraft som håller ihop allt, annars skulle det kollapsa och falla i kaos. Allah  som är långt borta ifrån varje ofullkomlighet, sade: ZDet är Gud som håller uppe himlarna och jorden så att de inte avviker [från sina banor]; och skulle de avvika kan ingen i Hans ställe hålla dem kvar. Och Gud överser [med människans fel och brister] och förlåter ständigt.[ (Koranen/ 35: Fatir (Himlarnas och jordens skapare):41)

  • Ordet hänvisar också till omloppsbanor som varje himlakropp flyter i: bland de förvånande saker som har förbryllat forskarna är det stora antalet galaxer i den (av människan) kända delen av universum. All detta bevisar att universum körs i ett utmärkt system. 

Allah  säger:
ZDet är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som återger dess] sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta [tiden]. Gud har inte skapat detta utan en plan och ett syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla (Koranen/ 10: Yunus (Jona):5)


Distinktionen mellan ljus som avges från en självlysande brinnande kropp och ljus som reflekteras från solen av en mörk kall kropp (dvs. månen), som sedan återspeglas på ett konstant och stadigt sätt (ned på jorden) har nämnts i Koranen för fjorton hundra år sedan! Detta bevisar att Koranen är gudomlig uppenbarelse från Allah (Gud) Den Ende, Allvetande som vet vad Han har skapat.