Vem var islams budbärare?

Vem var islams budbärare?  

Han är Abu Qaasim, Muhammed ibn Abdullah (Abdullahs son) Hans far, Abdullah bin Abdul Muttalib, var av Hashims släkt och tillhörde stammen Qureish vars förfäder spåras tillbaka till Adnân, ett av profeten (Ismaels) barn. Profeten Ismail (Ismael) var profeten Ibrahims (Abrahams) son (frid vare över dem alla)

Han (frid och välsignelser vare över honom) föddes i den ärade staden Mecka år 570 e.Kr. som var ett religiöst centrum på den arabiska halvön p.g.a. den heliga Kaba som uppfördes av profeten Ibrahim (Abraham) och hans son Ismail (Ismael) (frid vare över dem) 

Redan innan han (frid och välsignelser vare över honom) tog emot uppenbarelsen, var han känd bland folk i Mecka som "Den Pålitlige", och de (folk i Mecka) brukade anförtro honom sina ägodelar när de bestämde sig för att resa från MeckaHan var också känd som "Den ". Han ljög aldrig och han var aldrig opålitlig.

 Han var godmodig och önskade alltid det bästa för andra. Hans första uppenbarelse fick han (frid och välsignelser vare över honom) vid fyrtio års ålder och med oro informerade han sin hustru, Khadijah, (må Allah vara nöjd med henne), sägande: "Jag är verkligen rädd, jag är rädd att någonting kommer att hända mig". Khadijah (må Allah vara nöjd med henne) svarade: "Aldrig! Vid Allah (Gud), Allah kommer aldrig att förnedra dig, ty du upprätthåller familjebanden och du talar alltid sanning och du hjälper de fattiga och de utblottade, du tar generöst hand om dina gäster och assisterar behjärtansvärt de som drabbats av olycka." (Bukhari) Därefter blev han (frid och välsignelser vare över honom) kvar i Mecka under tretton år, för att kalla folk till tron på Allahs (Guds) enhet. Sedan p.g.a. Qureishs (stammens) fientlighet emigrerade han (gjorde hidjra) med Gudsbefallning till staden Medina för att kalla dess invånare till islam, vilket de hjärtligt accepterade. Där uppenbarade Allah för honom alla återstående lagstiftningar i religionen. Han återvände fredligt till Mecka åtta år efter sin emigration, och alla invånare i Mecka med omnejd accepterade Islam. Han (frid och välsignelser vare över honom) dog vid en ålder av 63 år, efter att Allah uppenbarat hela Den Heliga Koranen för honom. Samtliga religionens lagstiftningar blev fullbordade och avslutade under hans liv och majoriteten av de arabiska stammarna accepterade islam

Vad säger de om Muhammad (frid och välsignelser vare över honom)? 

George Bernard Shaw i boken "The Genuine Islam" sade: "Jag har studerat honom – denne underbare man som enligt mig är långt ifrån en antikrist. Han måste kallas för människosläktets frälsare. Jag tror att om en man som han skulle styra den moderna världen med diktatur, då skulle han lyckas lösa dess problem på ett sätt som skulle ge den välbehövlig fred och lycka. Jag har profeterat om Muhammeds religion, att den skall accepteras i framtidens Europa såsom den börjar accepteras i dagens Europa. 

Annie Besant(3) sade i boken "The Life and Teachings of Mohammed": "Det är omöjligt för någon som studerat karaktär och liv hos den store arabiske profeten, och som vet hur han undervisade och hur han levde, att känna något annat än vördnad för den mäktiga profeten, som var en av den Högstes stora budbärare. Och fast det jag lägger fram till er, ska säga er ting som säkert för många är bekanta, så känner jag själv när jag åter läser dem, en ny beundran och en ny känsla av vördnad för denne mäktige arabiske lärare.