Vad är Koranen?

Vad är Koranen?

Koranen är muslimernas konstitution från vilken de här leder läror som reglerar både deras religiösa och vardagliga frågor. Den skiljer sig från de tidigare gudomliga böckerna på följande sätt:

  • Den är den sista gudomliga bok som uppenbarades för människor, och därför har Allah den Upphöjde lovat att skydda den från förvanskning till den yttersta dagen. Allah säger: 
    Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! (15:9)

  • Koranen innehåller alla lagstiftningar som förbättrar samhället, och garanterar lycka för alla, i sitt förverkligande

  • Koranen har dokumenterat berättelser om profeter och sändebud, och vad som hänt mellan dem och deras folk, från Adam till Muhammad

  • Koranen uppenbarades för hela mänskligheten, för att leda dem ut ur mörkret till ljuset så att människorna skulle leva ett liv i fred och lycka

  • Att recitera, memorera och lära ut den är dyrkan. (dyrkanshandling).