Hur blir man en muslim?

Hur blir man en muslim?  

För att en man skall bli muslim krävs det inga specifika religiösa ritualer eller vanor att utföra, varken på specifika platser eller framför människor, eftersom man i Islam har direkt relation med sin Herre utan några ombud. Genom att helt enkelt förklara och tro att det bara finns en Gud och att Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) är Hans slav och Hans budbärare så blir man en muslim. När man uttalat dessa ord (shehada-vittnesmål, att man vittnar om Guds enhet och att Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) är Hans sista budbärare) uppriktigt, blir varje begången synd i hans/hennes liv fram till hans/hennes uttalande (vittnesmål) förlåten.


Allah (y) säger i Den Ädle Koranen:
De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig; (Koranen/ 25: Al-Furqan (Måttstocken):70)

YSedan börjar du att leva ditt liv som en muslim, d v s en som underkastar sig Guds vilja. Icke-muslimer som accepterat islam, kommer att få dubbel belöning, p. g. a. deras tro på Guds föregående sändebud samt p. g. a. deras tro på Muhammed (frid och välsignelser vare över honom).


Allah säger:
De som har fått ta emot [Våra] tidigare uppenbarelser tror på det, och när det läses upp för dem, säger de: "Detta tror vi på - det är sanningen från vår Herre; redan innan [vi hörde det] hade vi underkastat oss [Hans vilja]. De skall få dubbel belöning, därför att de är tålmodiga och fördriver ont med gott och ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning. (Koranen/ 28: Al-Qasas (Berättelsen):52 -54)

Utöver detta, raderar Allah alla synder som icke-muslimer har gjort innan de blev muslimer, d v s innan de omfamnade islam. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Islam raderar ut allt [alla synder man begått] innan det?" (Återberättad av Muslim)