As-Safa och Al-Marwa

As-Safa och Al-Marwa  

Dessa är de två kullarna som Ismaels moder (Hagar) sprang emellan och stod på, när hon letade efter föda och vatten. I Hajj går och springer pilgrimerna mellan dessa två kullar (As-Safa och Al-Marwa) följande profetens sunnat .

Jamaraat  

Dessa är platserna där satan kom till profeten Abraham (frid vare över honom) när han lämnade sin fru (Hagar) och sin son (Ismael) i Mecka, för att få honom (Abraham) att tveka på Allahs order. Han (Abraham) tog några småstenar och kastade på satan. Under Hajj, kastar pilgrimerna småsten på dessa pelare, anslutande till Abrahams sunna. De förkunnar satan vara en öppen fiende till mänskligheten som måste motarbetas; och detta görs genom att man motstår hans sataniska begär, lyder befallningar från Allah och avstår från allt som Islam förbjudit.

Muslimska Eid fester  

Muslimer har två Eid fester på ett år; Eid al-Fitr, med vilket fastan i månaden Ramadan avslutas. Den andra Eid festivalen kallas för Eid al-Adha, för att muslimer i firandet slaktar offerdjur enligt profeten Abrahams sunnah och på så sätt söker närhet till Allah. Profeten Abraham såg, i en dröm, att han bör offra sin son Ismael och eftersom profeternas drömmar är sanna, var han på väg att offra sin son Ismael Allah (y) säger:  Och Vi gav honom det glada budskapet om en son med ett milt och fogligt sinnelag. Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?" [Ismael] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt]. Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: "Abraham [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta. (Koranen/ 37: As-Saffat (I sluten ordning) :101 -105