Vad säger Koranen om universums utbredning


Vad säger Koranen om universums utbredning

Allah säger:
VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det. (51:47)


Allah säger:
Den Dagen skall Vi rulla ihop himlen som en fullskriven pergamentrulle. Liksom Vi grep Oss an med den första skapelsen skall Vi förnya den - för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det! (21:104)


Allah säger:
“[Hans löfte skall infrias] den Dag då jorden förvandlas till en annan jord och himlarna [till andra himlar] och då [alla] skall stiga fram inför den Ende Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt. (14:48)


Dessa verser bekräftar att universum som vi lever i utvidgar sig ständigt i rymden. Om vi går tillbaka i tiden, skulle vi finna att hela universum utvecklades från en urtida atom eller kosmiskt ägg för att sedan, efter Allahs befallning explodera och bilda ett moln av rök från vilket jorden och himlen skapades. Universum utvidgar sig ständigt i rymden och kommer till sist sluta expandera på Allahs befallning, för att sedan kollapsa in i sig självt och åter igen smälta in i en urtida atom. Explosionen och bildningen kommer åter att ske på nytt, och en himmel som skiljer sig från vår himmel och en jord som skiljer sig från vår jord kommer att bildas igen. I detta skede kommer världsliga livet upphöra, och livet efter detta kommer att börja.

Alla dessa stadier nämns i Koranen. Oavsett hur man försöker förklara eller diskutera om detta ämne så kan man inte undvika det faktum att alla detaljer som avslöjats genom den moderna vetenskapen finns i Koranen som uppenbarades för 1400 år sedan! Detta bekräftar bara det faktum att Koranenär endast Allahs (Guds) ord och att Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) är Hans profet som fick gudomlig uppenbarelse, lärde ut den och visade för människor fakta i en tid då ingen visste vad dessa handlade om. Moderna vetenskapen upptäckte detta flera århundraden senare.


Astronomer har upptäckt att universum är i ständig rörelse och att det växer. Detta upptäcktes genom studier om galaxer (stjärnsystem) och avlägsna himlakroppar. Amerikanske astronomen Vesto M. Slipher som studerade spektra (ljusets uppdelning efter våglängd så att band med olika färger framträder av galaxer), märkte att spektrallinjer av några närliggande system hade skiftat mot längre våglängder. Denna förskjutning i våglängd visade att de flesta galaxer (stjärnsystem) avvek från Vintergatan (en stavspiral galax, där forskningen ger att vårt solsystem ligger, som har en diameter på cirka 100 000 ljusår och är ungefär 12 000 ljusår tjock) med flera hundra kilometer per sekund!(15)

Amerikanske astronomen Edwin Hubble bekräftade att universum expanderar och att ju mer avlägsen galaxen (stjärnsystem) är, desto högre är dess hastighet, och att dess hastighet är proportionell mot dess avstånd.(16) Detta visar oss att forskare inom astronomin har bekräftat att universum ständigt expanderar och att denna expansion kommer att fortsätta tills gravitationen förlorar sin attraktionskraft och planeterna sprids ut i universum, vilket i sig kommer att leda till världens ände.


Allah säger: NÄR HIMLEN rämnar, och stjärnorna skingras (82:1-2)