Kvinnan i Islam

Kvinnan i Islam

I Islam är män och kvinnor olika varandra och var och en har sin respektive roll. Att hedra och respektera kvinnor i islam är ett tecken på en god karaktär och en oförfalskad natur. Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "De bästa bland er är de som behandlar sina fruar bäst" (Ibn Hiban)

Kvinnan är också den första person mot vilken man måste agera rättfärdigt, upprätthålla kontakt med och behandla väl. När en man frågade Allahs sändebud Muhammed (frid och välsignelser vare över honom), mot vem skall jag bete mig bäst? Profeten (frid och välsignelser vare över honom) svarade: "Din mor". Han sade: "Vem"? Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Din mor". Han sade: "Vem"? Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Din mor". Han sade: "Vem"? Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Din far"(Bukhari)

Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Sannerligen, kvinnor är männens systrar" (Abu Dawud)

●Enligt islam är kvinnan jämställd mannen i sin mänsklighet och hon är inte källan till synd och inte heller orsaken till att Adam (frid vare över honom) utvisades från Djennah (Paradiset). ● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen i sin individualitet och hon har full rätt att behålla sitt namn och efternamn i äktenskapet. 
●Enligt islam är kvinnan jämställd mannen när det gäller belöning och straff i denna och i näst kommande värld (livet efter döden)
● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen när det gäller bevarande av ens värdighet och stolthet.
● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen när det gäller rätt till arv.
● Enligt islam har kvinnan jämställd mannen full rätt till att förfoga över sin rikedom.
● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen när det gäller skyldigheten och ansvaret för sociala reformer i samhället.
● Enligt islam har kvinnan samma rätt till god utbildning och uppfostran som mannen.
● Enligt islam har kvinnan likt mannen rätt till att växa upp i en hälsosam och anständig miljö samt att få en bra och korrekt utbildning.
● Enligt islam skall mannen stå för kvinnans underhåll och alla hennes behov. En ogift kvinna skall få underhåll av sin bror/bröder, och om hon inte har någon bror/bröder skall då den som är närmast anhörig till henne stå för underhåll.
● Enligt islam har kvinnan rätt att behålla alla sina pengar för sig själv och hon är inte ansvarig för att underhålla familjen ekonomiskt.
● Enligt islam har kvinnan rätt till att bli sexuellt tillfredsställt av sin man.
● Enligt islam har kvinnan rätt till vårdnaden om sitt/sina barn vid en skilsmässa förutom om hon inte kan uppfostra dem p.g.a. ett giltigt skäl.
● Enligt islam har kvinnan rätt till att gifta om sig efter en skilsmässa, eller efter att ha blivit änka. Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Den som har tre döttrar eller tre systrar och uppfostrar dem i Gudfruktighet, kommer att vara tillsammans med mig i paradiset så här". Och då visade han detta genom att slå ihop sitt pek- och långfinger. (Återberättad av Ahmed med fl.)