Grundpelarna i Islam

Grundpelarna i Islam  

Kroppsliga och verbala handlingar av dyrkan kallas för islams pelare.Dessa är följande  

Trosbekännelsen (Shahaada-tayn)  

Jag bevittnar att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är Hans slav och budbärare". Detta är det vittnesbörd som betyder att "ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammad är Hans slav och budbärare". Detta vittnesbörd är nyckeln till islam, med vilket man blir muslim. Det finns ingen annan Gud värd att dyrka utom Allah, och Muhammed är hans budbärare. Innebörden av den första delen av vittnesmålet, "ingen har rätt att dyrkas utom Allah", betyder att:

 • Allah är Skaparen av allt som existerar  

 • Allah är Innehavare av allt som existerar och Han är Planerare av alla
  angelägenheter
    

 • Allah är Den som är värt att dyrkas ensam .

Innebörden av den andra delen av vittnesmålet, "Muhammed är Hans slavoch budbärare" innehåller följande betydelse:  

 • Att lyda profeten i det han har beordrat.  

 • Att tro på allt han sa  

 • Att avstå från det han förbjudit och varnat för.
 • Att du skall dyrka Allah så som han (Profeten) har gjort  

Bönen (Salah)  

Genom bönen upprätthåller man förhållandet mellan sig själv och sin Herre. I bönen åkallar man sin Herre, söker Hans förlåtelse och ber Honom om hjälp och vägledning.

Som muslim åläggs man fem böner som måste utföras dagligen. Männen måste utföra dem i Masjid (moské) i församling, med undantag för dem som har en giltig ursäkt att inte göra det. Genom detta lär muslimerna känna varandra, samt stärker varandra och skapar de band av kärlek och enhet som håller ihop dem. Således kommer de dagligen att känna av andra muslimers befinnande och behov

Om någon då inte är närvarande och tros vara sjuk, besöker de honom, och om det verkar som att en av dem inte har lyckats med några av sina skyldigheter råder de honom. Alla sociala skillnader som samhällsklass, ras, härstamning bortser man från. Alla muslimer radas upp sida vid sida när de ber, i raka rader vid samma tidpunkt, vända mot Mecka, i sin bön lika inför Allah

Den obligatoriska välgörenheten (Zakaat)  

Denna välgörenhet är en liten andel av ens rikedom som en rik muslim ger till sina fattiga och behövande bröder. Välgörenheten ges under vissa villkor och när en muslim ger ut den frivilligt underkastar han sig Allah och uppfyller på så sätt Hans befallning.

Målet bakom kravet på denna välgörenhet är att återuppliva ett ömsesidigt och socialt stöd bland muslimer, samt att utrota fattigdomen och få ett slut på de faror som följer av den. Genom detta, renas hjärtan hos de rika från girighet och hjärtan hos de fattiga från hat och svartsjuka som kunna uppstå mot de rika i samhället. På så sätt, genom denna välgörenhet (Zakaat) ser man att de rika regelbundet ger till de fattiga och ser efter deras behov

Fasta Ramadan (Siyaam)  

Det är obligatoriskt för varje muslim att fasta en gång varje år under månaden Ramadan. Från gryningen tills solen går ner, måste muslimer avstå från allt som bryter fastan, oavsett om det handlar om mat, dryck, eller samlag. I Islam är fastan en handling av dyrkan som blev en skyldighet lagstiftad i tidigare religioner också

Allah  säger : TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud.. (2:183)

Pilgrimsfärden (Hajj)  

Hajj är pilgrimsfärd till Mecka (Allahs heliga Hus-Kaba) för att utföra vissa riter på bestämda platser och i bestämda tider. Denna pelare av islam är obligatoriskt för varje mogen och frisk muslim, man eller kvinna som har möjlighet (ekonomiska resurser för resan) att en gång i livet utföra det.

Allah says: Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse. (3:97)

Hajj är den största uppsamling av muslimer. Muslimer från hela världen samlas på samma plats och vid samma tidpunkt och åkallar Allah (den Ende Herren), där bär de samma kläder och utför samma ritualer. Ingen skillnad görs mellan rika och fattiga, ädlingar och gemena, vita och svarta, araber och icke-araber, alla är lika inför Allah. Så ledes finns ingen åtskillnad emellan dem, förutom i fromhet (taqwa) Hajj är en händelse som betonar brödraskap och samhörighet, samt enar alla muslimers förhoppningar och känslor