Några av den islamiska civilisationen dygder

Några av den islamiska civilisationen dygder

  • Att söka kunskap är en religiös plikt som islam uppmuntrar muslimer att uppfylla

  • Muslimska lärda i det förflutna använde sina kunskaper för att stärka människors tro i motsats till de lärda idag, som använder sin kunskap för att försvaga människors tro.

  • Muslimska lärda i det förflutna använde sina kunskaper för att tjäna mänskligheten till skillnad från de flesta av de lärda idag som använder sina kunskaper för exploatering och egoistiska ändamål. Under denna epok uppfann forskare atom- och vätebomben och andra massförstörelsevapen samt hindrade de andra från att äga dessa vapen i ett försök att kontrollera och exploatera tillgångarna i världen..

  • Muslimska lärda i det förflutna spred sin kunskap så att människor kunde dra nytta av den, till skillnad från de lärda idag som undanhåller information och kunskap för sig själva eller för sitt eget land och hindrar andra från att komma åt den

  • Muslimska lärda i det förflutna strävade efter Allahs (Guds) barmhärtighet och Hans belöning, till skillnad från de lärda idag som gör sitt bästa för att få materialistisk kompensation för sina upptäckter.