Islam i nauka

Islam i nauka  

Islam kao religija podstiče sve ljude da traže i povećaju svoje znanje, a ignoriše neukost i upozorava od neznanja. Kaže Allah: Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. - A Allah dobro zna ono što radite (Al-Mugadala /Rasprava, 58:11)


Islam smatra da je napor, koji se ulaže u traženje, učenje i izučavanje nauke, jedan od načina (puteva) koji vode ka Džennetu (Raju). Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: „Ko se uputi putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put u Džennet.” (Hadis bilježi Ebu Davud)


Islam zabranjuje da se znanje koje koristi ljudima drži u tajnosti i skriva od ljudi, jer je traženje znanja dužnost i obaveza svakog čovjeka. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: ‘’Ko bude o nečemu upitan, pa svoje znanje o tome prekrije, doći će na Sudnji dan zauzdan uzdama od vatre.’’ (Hadis bilježi Ebu Davud)

Učenjaci (naučnici) u islamu uživaju veliki ugled i zauzimaju važno mjesto u društvu. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: „Nama ne pripada onaj ko ne poštuje starije i ko nema milosti prema mlađima i ne priznaje našim učenjacima njihovo pravo.” (Hadis bilježi imam Ahmed)

Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, nam je objasnio kakav status učenjak ima u društvu kada je kazao: „Razlika u izvrsnosti između učenjaka i neukoga je kao razlika mene sa posljednjim od vas.” (Hadis bilježi Tirmizi)