Kur,an o formiranju oblaka i spuštanju kiše


Kur,an o formiranju oblaka i spuštanju kiše

Kaže Allah: 

On je Taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti Svoje; a kad oni pokrenu teške oblake, Mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni; isto ćemo tako mrtve oživiti, opametite se! (7:57))


Kaže Allah: 

 Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti - vi time ne možete raspolagati” (15:22)


Savremena nauka je potvrdila sve naučne tačke koje su navedene u prethodnom ajetu iz Kur’ana. Vjetrovi nose vode sa solima bogatim česticama koje se nazivaju “aerosoli” (smjesa tvrdih i lebdećih čestica) koje kao zamka za vodu služe formiranju oblačne kapljice.

 

Oblaci se formiraju iz vodene pare koja se kondenzira na kristalnoj soli ili od čestica prašine koje postoje u zraku. Oblaci se kreću (plutaju), vise u zraku i šire po nebu, jer su kapljice vode u oblacima vrlo male (omjera između 0,01 i 0,02 mm),(29) tako da nebo biva prekriveno oblacima. Kapljice vode koje su formirane od čestica prašine i kondeziranjem kristalne soli se zgušćuju i postaju kapi kiše koje postaju teže od zraka, tako da padaju na zemlju u obliku kiše.

 

Kaže Allah : Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi - blijesak munje Njegove gotovo da oduzme vid. (24:43)

Kišni oblaci se formiraju i oblikuju u skladu sa određenim sistemima i fazama. Faze formiranja i oblikovanja olujnih oblaka (lat. cumulonimbus) su sljedeće:

          1. Prva faza; Pojava oblaka; uz pomoć vjetra oblaci se kreću (plove) po nebu.

          2. Druga faza; Spajanje oblaka; mala grupa oblaka se uz pomoć vjetra spaja, formirajući tako veći oblak.

          3. Treća faza; Nagomilavanje/slaganje oblaka; kada se mali oblaci spoje u jedan veći oblak, dolazi do povećavanja vazdušnih struja u njima (tzv. vertikalni vjetar). U blizini sredine oblaka su struje jače nego na rubovima oblaka, tako da ovi vertikalni vjetrovi čine da oblak vertikalno raste, odnosno da se nagomilava. Oblak postaje veći i širi u hladnijim dijelovima atmosfere, gdje se formiraju kapi vode i grad, a kada grad i vodene kapljice postanu preteške za vertikalni protok zraka (vertikalni vjetar), onda počinje padati kiša, grad i sl.

 

Oblak postaje elektrificiran ako grad u njegovom padu prođe kroz oblast super ohlađenih kapljica i hladnih kristala u oblaku. Kada vodene kapljice dođu u dodir sa zrnom grada, zamrzava se da bi se pri tom činu oslobodile latentne (skrivene) toplote. Ta pojava održava površinu gradovog zrna toplijom od površine okolnih kristala leda

Kada zrno grada dođe u kontakt s ledom kristala, pojavljuje se jedan važan fenomen: elektroni iz hladnijeg objekta teku prema toplijem objektu, tako da zrno grada postaje punjeno negativnim punjenjem. Efekat ili učinak postaje isti kada super ohlađene kapljice dođu u kontakt sa gradovim zrnima i pozitivno punjenim malim komadićima leda, tako da te lakše pozitivno punjene čestice se pomoću vertikalnih vjetrova pomjeraju u gornji dio oblaka. Kada zrnca grada počnu da padaju prema dnu oblaka, donji dio oblaka postaje negativno punjen, što rezultira to negativno punjenje u obliku munje. Iz ovoga se može zaključiti da su gradova zrnca (grad) glavni faktor u proizvodnji munje.(30)


AKaže Allah: I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može. (13:13)

 
 

Kur’an o životinjama 


Kaže Allah: Vi imate pouku i u stoci: „Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi - ukusno onima koji ga piju. (16:66)

Maurice Bucaille je rekao:  ”Sa naučnog stanovišta moraju se fiziološki pojmovi koristiti da bi se razumjelo značenje ovoga ajeta (stiha). Supstance koje osiguravaju opću ishranu organizma dolaze iz hemijskih transformacija koje se pojavljuju duž cijelog probavnog sistema. Ove supstance dolaze iz sadržaja crijeva, a po dolasku u crijeva te supstance prolaze kroz odgovarajuću fazu hemijske transformacije, tako da prolaze kroz zid crijeva i ulaze u cirkulatorni sistem. Ovaj proces nastaje kroz dva načina: direktno preko limfinih sudova ili posredno preko portala venskog sistema, što ih prvo dovodi do jetre, gdje se podvrgavaju promjenama, da bi poslije toga otišle u cirkulatorni sistem. Na ovaj način sve to prolazi kroz cirkulatorni sistem. ”Sastojci mlijeka se luče iz mliječnih žlijezda koje dobivaju hranu iz probavnoga sistema kroz cirkulaciju krvi, gdje krv ima ulogu kolektora i dirigenta onoga što je izvađeno iz hrane, kako bi se na taj način hranile mliječne žlijezde (koje proizvode mlijeko) i svi drugi organi”. ”Početni proces koji započinje cijeli ovaj proces je spajanje sadržaja iz crijeva i krvi kroz zid crijeva. Rezultat toga biva precizan opis otkrića fiziologije i hemije u probavnom sistemu, koji je za vrijeme poslanika Muhammeda bio potpuno nepoznat, jer razumijevanje tog procesa je otkriveno tek nedavno.„(31