Kur’an o atomima


Kur’an o atomima

Kaže Allah
Što god ti važno činio, i što god iz Kur’ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj. (10:61)


U ovom prekrasnom ajetu Allah pojašnjava da ništa nije skriveno od Njega u ovom univerzumu, bez obzira koliko malo to može biti. Ranije se smatralo da je atom najmanja jedinica nekog elementa koja definira svoja kemijska svojstva i da je najmanja jedinica u svemiru, što je pogrešno, jer se atomi zauzvrat sastoje od protona (pozitivnog punjenja subatomske čestice), neutrona (neutralno subatomske čestice što jest nenaelektrisana čestica unutar atoma) i elektrona (elementarnih čestica s negativnim punjenjem (tzv elementarnim punjenjem)).

1939. godine, njemački naučnici Hahn i Strassmann su na Berlinskom univerzitetu uspjeli da podijele atom urana , a kroz dalja istraživanja su otkrili i još manje čestice. Savremenanaukajedostigla vrlo visok nivo tehnološkog razvoja i postigla je naučni napredak u različitim oblastima ljudskog života. Budućnost i dalje donosi nova naučna dostignuća i taj proces će se nastaviti sve do Sudnjeg dana. Svi kolektivni napori čitavog čovječanstva u oblastima nauke nikada neće biti ni blizu Allahovom (Božijem) znanju i sposobnostima.

Kaže Allah:
Pitaju te o duši. Reci: “Šta je duša - samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.’ (17:85)

Neka je hvaljen Allah (Bog). Njegovo znanje i njegova sposobnost je neograničena i bez presedena. Allah nam objašnjava u ovom kur’anskom ajetu da smo mi (ljudi) sa riječima ograničeni da bi naš um bio u stanju da shvati i apsorbira ogromnu razliku između Njegovog i našeg znanja.