Muslimani vole Isaa, a.s., (Isusa) i njegovu majku Merjemu, a.s., (Mariju):


Muslimani vole Isaa, a.s., (Isusa) i njegovu majku Merjemu, a.s., (Mariju):

Isa, a.s., (Isus) se izričito spominje u Časnom Kur’anu na šesnaest različitih mjesta. U suri (poglavlju) Al-Ma’idah (Trpeza), u 110. ajetu Uzvišeni Allah kaže: ZKad Allah rekne: „O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrilom pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indžilu naučio; i kada si, voljom Mojom, od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od rođenja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni među njima koji nisu vjerovali - povikali: ’Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina![ ( Al-Ma’ide /Trpeza, 5:110)

S druge strane, poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, se izričito spominje u Časnom Kur’anu četiri puta, dok se Merjem, a.s., (Marija) majka Isaa, a.s., (Isusa) spominje osam puta, i jedno cijelo poglavlje (sura) se naziva njenim imenom.

U 45. ajetu sure (poglavlja) Ali Imran (Imranova porodica) Allah Sveznajući kaže: ZA kada meleki rekoše: “O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih;[ (Ali ‘Imran /Imranova porodica, 3:45)

Oni se u Kur’anu spominju kao porodica Ali Imran tri puta, a cijelo poglavlje (sura) Ali ‘Imran (Imranova porodica), koja će ostati urezana u umove i srca vjernika, zauvijek je dobila ime po njima.